Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Leksands Sparbank org.nr 583201-2529 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav och komplementerar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Leksands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Det internt bedömda kapitalbehovet redovisas i slutet av dokumentet.

Kapitalbas, tkr2018-03-312018-06-30
Kärnprimärkapital, brutto835 717843 157
Avdrag innehav i kärnprimärkapitalinstrument-217 923-224 612
Total kapitalbas 617 794618 545
Riskvägda exponeringsbelopp, tkr
Kreditrisker enligt schablonmetoden2 554 5582 674 578
Operativa risker enligt basmetoden235 234235 234
Totalt riskvägt belopp2 789 7922 909 812
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
Exponeringar mot institut60 39847 082
Exponeringar mot företag839 897973 897
Exponeringar mot hushåll740 073770 062
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet615 613610 261
Fallerande exponeringar98 88376 646
Exponeringar i form av säkerställda obligationer15 73715 764
Exponeringar mot fonder20 63520 593
Aktieexponeringar83 50384 247
Övriga poster79 81976 029
Summa riskvägt belopp2 554 5582 674 581
Krav på kapitalbasens storlek
Kärnprimärkapitalrelation4,50%4,50%
Primärkapitalrelation6,00%6,00%
Total kapitalrelation8,00%8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert2,50%2,50%
Kontracyklisk kapitalbuffert2,00%2,00%
Summa kapitalbaskrav12,50%12,50%
Kapitalrelationer i %, Leksands Spb
Kärnprimärkapitalrelation22,14%21,26%
Primärkapitalrelation22,14%21,26%
Total kapitalrelation22,14%21,26%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda till buffert17,64%16,76%
Bruttosoliditet (Leverage Ratio)13,74%13,48%

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov

Per 2018-06-30 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet till 294 367 tkr, varav hela behovet täcks med kärnprimärkapital.
Det interna kapitalbehovet bedöms med hjälp av interna modeller och metoder inom ramen för den interna  kapitalutvärderingsprocessen. Det interna kapitalbehovet rapporteras även kvartalsvis till Finansinspektionen.

Stäng Skriv ut