Hoppa till textinnehållet

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Leksands Sparbank org.nr 583201-2529 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering. 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav och komplementerar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Leksands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.
Det internt bedömda kapitalbehovet redovisas i slutet av dokumentet.

Kapitalbas, tkr 2018-12-31 2019-03-31
Reservfond
628 000
664 000
Fond för verkligt värde
228 790
125 871
Balanserat resultat
-4 527
-
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition 40 527

-
Redovisad vinst per datum - 35 472
Icke godtagbar del av delårs- el årsresultat - -35 472
Summa Kärnprimärkapital, brutto
892 790
789 871
Avdrag innehav i kärnprimärkapitalinstrument
-228 683
-136 064
Total kapitalbas
664 107
653 807
Riskvägda exponeringsbelopp, tkr
   
Kreditrisker enligt schablonmetoden
2 570 656
2 616 523
Operativa risker enligt basmetoden
254 603
254 603
Totalt riskvägt belopp
2 825 259
2 871 126
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
Kapitalkrav
Riskvägt belopp
Kapitalkrav Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut
5 754
71 925
4 417 55 212
Exponeringar mot företag
65 539
819 241
68 706 858 829
Exponeringar mot hushåll
63 949
799 358
67 888 848 597
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet
49 732
621 648
48 224 602 804
Fallerande exponeringar
6 037
75 466
6 116 76 449
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
1 500
18 753
1 506 18 823
Exponeringar mot fonder
0 0 0 0
Aktieexponeringar
7 138
89 224
6 314 78 931
Övriga poster
6 003 75 041
6 150 76 878
Summa riskvägt belopp
205 652
2 570 656
209 322 2 616 523
Krav på kapitalbasens storlek
   
Kärnprimärkapitalrelation
4,50%

4,50%
Primärkapitalrelation
6,00%

6,00%

Total kapitalrelation
8,00%

8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert
2,50%

2,50%

Kontracyklisk kapitalbuffert
2,00%

2,00%

Summa kapitalbaskrav
12,50%

12,50%

Kapitalrelationer i %, Leksands Spb
   
Kärnprimärkapitalrelation
23,51%

22,77%
Primärkapitalrelation
23,51%

22,77%
Total kapitalrelation
23,51%
22,77%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav
23,51%
22,77%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda till buffert
19,01%
18,27%
Bruttosoliditet (Leverage Ratio)
13,97%
13,62%

Övergångsbestämmelser avseende IFRS9 tillämpas ej.
Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad speglar redan effekten av IFRS9.
 

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov
 

Per 2019-03-31 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet till 303 389 tkr, varav hela behovet täcks med kärnprimärkapital.

Det interna kapitalbehovet bedöms med hjälp av interna modeller och metoder inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen.

Det interna kapitalbehovet rapporteras även kvartalsvis till Finansinspektionen.