Senast antagna stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar. Stadgarna är föreningens egna interna regler och ska innehålla bland annat föreningens namn, syfte och mål med verksamheten, hur man utser styrelsen, hur beslut ska fattas m.m.

Det är viktigt att föreningen följer sina egna stadgar oavsett vad som är aktuellt för stunden. Avvikelser från föreningens egna stadgars bestämmelser kan innebära att vi inte kan behandla ditt ärende.

Kopia av årsmötesprotokoll eller konstituerande möte för nybildad förening

Protokollet ska innehålla:

 • Föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet.
 • Namn och personnummer på de som valts till styrelseledamöter samt protokoll som visar val av nuvarande styrelse inklusive ordförande enligt stadgar. Är endast några ledamöter nyvalda ska protokoll från tidigare årsmöte(n) där resterande styrelseledamöter valts också skickas in.
 • Om protokollet är från det konstituerande mötet ska det finnas beslut på att föreningen har bildats och att stadgarna antagits.
 • Alla protokoll ska vara underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerade av de på mötena valda justeringsmännen.

  Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.

  Kopiorna av protokollen som skickas in med ansökan ska också vara vidimerade. Det innebär att ytterligare två personer ska skriva under.

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet ska innehålla:

 • Datum för mötet och närvarande styrelseledamöter.
 • Val av vem/vilka som får företräda föreningen hos Leksands Sparbank enligt Leksands Sparbank Fullmakt ideell förening samt skriva under ansökningsblanketten och fullmakten. Det ska också stå om de företräder föreningen ”var för sig” eller ”två i förening”.
 • Alla protokoll ska vara underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerade av de på mötena valda justeringsmännen.

  Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.

  Kopiorna av protokollen som skickas in med ansökan ska också vara vidimerade. Det innebär att ytterligare två personer ska skriva under.

Fullmakt ideell förening

Blanketten Fullmakt Ideell förening är ett komplement till beslutet om företrädare.

Fullmakten tydliggör vad företrädarskapet faktiskt innebär mot specifikt Leksands Sparbank - vilka personer som får utföra vilka rättshandlingar med fullmakten som stöd utan styrelsens/föreningens specifika godkännande för den aktuella åtgärden. Den/de personer som är utsedda företrädare är de personer som kan skriva under fullmakten och vara fullmaktshavare, enligt beslutet.

Om ni valt att inte använda er av vår formulering i sin helhet i ert beslut om företrädare, så kan det innebära att vi inte kan godkänna fullmakten i sin helhet.

Om fullmakten till exempel innefattar ”Lägga till och ta bort internetbanksanvändare/behörighetsadministratör” kan detta göras av föreningens fullmaktshavare på bankkontoret.

Om ovan inte ingår i fullmakten ska nya användare av föreningens internetbank meddelas via ändringsblanketten. Du behöver då skicka in ett komplett ärende gällande Ändringsbegäran till oss.