För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande direktör

Som representanter för insättarna har sparbanken huvudmän. Hälften av dessa väljs av Leksands, Rättviks och Gagnefs kommun medan återstående hälft väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och mandattider för dessa återfinns i slutet av årsredovisningen. Antalet huvudmän i Leksands Sparbank är 24 stycken.

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Kristina Haag-Larsen som ordförande samt ledamöterna Anette Hasselberg, Heléne Rocking, Lotta Willhans och Jan-Olof Matsson. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

Det ankommer på sparbanksstämman att välja styrelseordförande. Styrelsen utser verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i sparbanken.

Styrelsens sammansättning och arbete

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, består av 7 ledamöter. Därutöver ingår 1 personalrepresentant samt VD. Av styrelsens 9 ledamöter är 3 kvinnor. Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse och mandattider för dessa återfinns i slutet av årsredovisningen. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och ensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD lämnas i not 10 till posten Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl a till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Ordföranden gör även en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak av sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års-/delårsbokslut, fastställa/ompröva policies/instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom. Under 2019 har styrelsen sammanträtt vid 16 tillfällen. Kontakt och möten har även skett med andra sparbanker. Vid styrelsesammanträdena har bl a behandlats strategi- och strukturfrågor, års- och delårsbokslut, riskanalys och intern kapitalutvärdering, verksamhetsplan inklusive kapitalbehov, prognos för kommande år, policies inom olika riskområden, framtidsfrågor, compliancefrågor, delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang, revisionsrapporter.

Styrelsens utskott, särskilt utsedda ledamöter och internrevision

Kreditutskottet fattar beslut i kreditfrågor i enlighet med i delegeringsinstruktion fastställda beslutsramar. Besluten ska protokollföras och rapporteras vid nästkommande styrelsemöte. I utskottet ingår styrelsens ordförande, vice ordförande samt Håkan Dorm. Revisionsutskottet sammanträder regelbundet och hanterar frågor på revisions-, risk- och compliance området. I utskottet ingår Stefan Persson, ordförande, Anders Nygårdh och Jan Skarner.

Utskottet för Insatser för bygden sammanträder två gånger per år och hanterar ansökningar utifrån sparbankens riktlinjer. Utskottet består av styrelsens ordförande, Maria Werpers-Dahl samt VD och marknadschef.

Ordförande och vice ordförande är särskilt utsedda ledamöter med ansvar för ersättningsfrågor, uppdraget genomförs i enlighet med vår Ersättningspolicy. Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar sparbankens interna styrning och kontroll. Dess granskning omfattar även att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med interna regler samt utvärderar sparbankens organisation och arbetsprocesser.