Veckan sammantaget ser ut att kunna bli den värsta sedan finanskrisen och anledningen är förstås oron över hur Coronaviruset kommer att påverka den globala ekonomin. Under natten till fredagen har information kommit om att viruset spridit sig till nya länder, vilket bidrog till fortsatt kraftigt fallande börser i Asien även under veckans sista handelsdag. Marknaderna befinner sig nu i ett läge då rörelserna i sig skrämmer och eftersom rädsla föder rädsla är det i det närmaste något som får ses som ett panikläge.

Så är marknadens reaktioner med fall på 4-5 procent vissa dagar rationella i detta fall? Det är onekligen så att den rådande situationen är precis vad aktiemarknaden avskyr. Nämligen att vi har något som påverkar globalt, något som påverkar både utbud och efterfrågan och – det som kanske är allra mest betungande – att det i princip är omöjligt att prognostisera både omfattning och konsekvenser av virusspridningen.

Fram till innevarande vecka valde investerare att ha överseende med i stort sett all typ av information gällande viruset och flera högstanoteringar har noterats på börser runt om i världen, trots att Coronaviruset var väl känt. Detta är något som är värt att ta i beaktande när man ser till storleken på nuvarande kraftiga börsrörelser. Befinner sig börser på högstanivåer med en hög värdering tenderar negativa rörelser att bli större och utöver det så befinner sig marknaden nu i ett läge där rörelser skapar nya rörelser. Vidare kan de kraftfulla rörelserna delvis förklaras av den stora andel passiva instrument och den algoritmhandel som numera präglar marknaden. Stora mekaniska flöden i dessa instrument tenderar att förstärka rörelser både på upp- och nedsidan, och det har vi sett exempel på tidigare och kommer säkerligen se igen. Med andra ord är storleken på börsfallet inte nödvändigtvis en återspegling av hur investerarkollektivet som helhet uppfattar situationen, utan en viss del kan tillskrivas de mer tekniska faktorerna kring hur dagens aktiemarknader fungerar.

Så står aktiemarknaderna inför en längre utdragen nedgång? Vi har sedan inledningen av Coronavirusets utbrott argumenterat för att så länge det inte utbryter en global pandemi så ser vi situationen som att det handlar om uppskjuten konsumtion: de flesta investeringarna och köpen kommer att göras men de kommer att göras i mindre omfattning. Det är det som kan kallas för en typ av hack i kurvan men som inte ändrar kurvans utformning. Att det inte kommer bli ett litet och kort hack i kurvan får däremot nog ses som ganska uppenbart. Allt fler företag meddelar att de har problem till följd av den rådande situationen och det kommer med största sannolikhet att ske en stor mängd vinstvarningar när vi så småningom börjar närma oss rapportsäsongen för det första kvartalet. Däremot kommer detta vara väl känt för aktiemarknaden, vilket innebär att det i sig inte behöver tynga den ytterligare. Där vi befinner oss nu är det inte heller något som talar för att det ska vara något annat än just ett hack i kurvan. Även om centralbankerna i dagsläget är ljumma till att öka stimulanserna så finns det visst stöd att få framöver, liksom potentiella finanspolitiska stimulanser, något som dock inte marknaden tar fasta på i detta läge. Det som nu är avgörande för börsens utveckling är hur den faktiska utvecklingen av Coronaviruset kommer att se ut framöver och i den frågan är visibiliteten väldigt låg. Börsrörelser av denna storlek tenderar att i sig skrämma upp investerare men även allmänheten, då det lätt kan uppfattas som att den återspeglar att något stort och alarmerande kommer att ske. Något som varit fallet vid flera tillfällen tidigare men som också många gånger visat sig vara ett falskt alarm, varpå lugnet återkommit relativt omgående.

Sammantaget så befinner sig marknaderna i något som får liknas panikläge och visibiliteten är väldigt låg kring vad som sker framöver. Men sett till statistiken så ser Kina ut att till viss del ha fått bukt med situationen; allt fler fabriker, skolor med mera öppnar igen så det finns åtminstone några positiva tecken. Att agera när marknaden har panik är sällan en särskilt bra strategi.

I sak har ingenting förändrats rörande marknadsscenariot mer än att vi har en högre nivå av osäkerhet kommande veckor. De gröna skott vi sett i konjunkturell statistik de senaste månaderna har gett medvind till en mer optimistisk bild, där den senaste rapportperioden samt dess mottagande gav konfidens. I den positiva vågskålen ligger även stimulanser från centralbankerna men sannolikt även kommande finanspolitiska stimulanser, inte minst från Kina. Räntorna kommer förbli låga, vilket innebär att alternativ till avkastning lyser med sin frånvaro. Det är en grundläggande miljö där aktier som tillgångsslag gynnas i allra högsta grad, och får vi se en normalisering i utvecklingen kommande veckor ser vi i dagsläget ingen anledning till att ändra vår rådande vy på marknadsscenariot. Det bör dock poängteras att osäkerheten är stor och vid en ökad spridningshastighet kan konsekvenserna komma att bli större, varför utvecklingen följs noga.

Marknadskommentar inklusive rekommendationer (pdf)