Sverige är inne på det femte året med en tillväxt på nära 3 procent. Även om tillväxten enligt Swedbanks prognoser gradvis kommer att klinga av ned mot 2 procent under 2019 och 2020, håller Sverige en god takt både i internationell och i historisk jämförelse.

-Den främsta förklaringen till den starka tillväxten är en god global ekonomi, och att sysselsättningen i Sverige har fortsatt stiga. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

De stora ekonomierna väntas fortsätta växa, även om tillväxttakterna hämmas av amerikanska tullar och motåtgärder från Kina och EU. Det talar för att svensk export kommer att fortsätta bidra till jobb och investeringar på hemmaplan.

Dysfunktionell bostadsmarknad, polariserad arbetsmarknad och eftersatt infrastruktur

Men sårbarheten i den svenska ekonomin är påtaglig, med en dysfunktionell bostadsmarknad, en polariserad arbetsmarknad och eftersatt infrastruktur.

-Problemen på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och med eftersatt infrastruktur har dolts bakom höga tillväxtsiffror och starka statsfinanser. Men trots att den svenska ekonomin gått starkt har inte behovet av att lösa dessa problem minskat – tvärtom. Behovet av långsiktiga, blocköverskridande politiska reformer är fortsatt stort, säger Anna Breman.

Samtidigt pekar allt mot ett valresultat som kommer att göra regeringsbildandet svårt, och mycket tyder även på att den kommande mandatperioden kommer att präglas av svårigheter att skapa koalitioner. Det kan bli statsfinansiellt kostsamt, eftersom det kan ge en mer expansiv finanspolitik än vad som är normalt efter ett val för att tillfredsställa alla inblandade partiers önskemål. Risken är också stor att nödvändiga reformer uteblir.

Vilka politiska beslut som tas för att reformera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden samt vilka satsningar som görs på infrastrukturen kommer att spela stor roll för den ekonomiska utvecklingen framöver.

-För att stärka svensk ekonomi behöver den nya regeringen och riksdagen ta itu med arbetsmarknaden, med fokus på integration och utbildning. Bostadsmarknaden är ett annat område som kräver handling. Sommarens extremväder sätter fokus på klimatförändringar och de kostnader det medför för svensk ekonomi. Det belyser också behovet av satsningar på infrastruktur, något som är viktigt för att öka flexibiliteten på bostads- och arbetsmarknaden, men också för att nå målet om ett fossilfritt samhälle år 2045, säger Anna Breman.

Mer information

Läs den senaste konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:
Swedbank Economic Outlook: Stark svensk tillväxt, men politisk oro sätter ekonomin på prov (konjunkturprognosen, PDF)
Swedbank Economic Outlook på swedbank.se (samlingssida)
Swedbank Direkt (webb-tv)