Invandring och integration kommer högt upp i flera undersökningar avseende väljarnas viktigaste frågor. Statistik kan användas till att måla upp en bild av ett oroväckande utanförskap. Statistik kan även användas för att betona de utrikes föddas bidrag till sysselsättningsökningen det senaste decenniet. I denna analys ser vi till helheten; betydande utmaningar kvarstår men framsteg har gjorts. Vår analys visar att integrationen på arbetsmarknaden är god för breda grupper utrikesfödda. 70 procent av uppgången i sysselsättningen de senaste 10 åren består av utrikesfödda. Sysselsättningsgraden har dessutom ökat de senaste 10 åren och arbetskraftdeltagandet är lika högt för utrikes som för inrikesfödda.

Mer information

Läs hela valanalysen och mer om valet:

Valanalyser (samlingssida)